Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гентиан Фетах Кочи, Юридически факултет

Библиотека на юридически факултет, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/ от Гентиан Фетах Кочи, редовен докторант.

Тема на дисертацията: "Компютърните престъпления по българското и албанското наказателно право".

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Панайотов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: