Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ева Станиславова Касева, Юридически факултет

Библиотека на юридически факултет

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Международно частно право/ от Ева Станиславова Касева,, редовен докторант.

Тема на дисертацията: "Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент /ЕО/ №4/2009 "

Председател на научното жури :проф. д-р Николай Натов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: