Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Михайлов Иванов, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Гражданско и семейно право/ от Димитър Михайлов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Особения залог в българското право"

Председател на научното жури: доц. д-р Анета Антонова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: