Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дилян Цветанов Начев, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право /Теория на държавата и правото. Политически и правни учения / от Дилян Цветанов Начев, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: Злоупотреба с право /Понятие, приложно поле, последици/.

Председател на научното жури: проф. д.р Тенчо Колев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: