Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Данчева Спасова, Юридически факултет

Нова конферентна зала, ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Конституционно право/ от Десислава Данчева Спасова, задочен докторант.

Тема на дисертацията: "Правото на информация".

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Киров

Автореферат:

Рецензии:

Становища: