Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Николова Велчева, Юридически факултет

Зала 2 ,Ректорат

Защита на докторска дисертация за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.3 "Политически науки" /Международни отношения/ от Деница Николова Велчева, задочен докторант.

Тема на дисертацията: "Енергийна сигурност, енергийна дипломация: перспективи за България"

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Натов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: