Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветомир Стоянчев Тодоров, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Конституционно право/ от Цветомир Стоянчев Тодоров.

Тема на дисертационния труд:"Конституционноправни проблеми на евтаназията".

Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: