Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Георгиев Бележков, Юридически факултет

Зала 1,Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /наказателно процесуално право / от Боян Георгиев Бележков, задочен докторант.

Тема на дисертацията: "Особени правила на първоинстанционното съдебно заседание за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни."

Председател на научното жури: доц. дюн Георги Митов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: