Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боряна Чавдарова Гоцова, Юридически факултет

зала 1, ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Право на Европейския съюз / от Боряна Чавдарова Гоцова, редовен докторант.

Тема на дисертацията:" Поделената външна компетентност на Европейския съюз според международните договори в областта на околната среда"

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Натов

Автореферат на Боряна Гоцова:

Рецензии:

Становища: