Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ани Ваньова Митева, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /финансово право/ от Ани Ваньова Митева, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Дискриминацията в международното данъчно право"

Председател на научното жури: доц. д-р Юрий Кучев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: