Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Маргарита Иванова Чинова, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд на проф. д-р Маргарита Иванова Чинова по професионално направление 3.6 право, на тема "Досъдебното производство на НПК.Теория и практика" за придобиване на научната степен "доктор на науките"

Председател на научното жури:проф. д-р Александър Стойнов

Автореферат

Резюме на дисертационния труд

Рецензии:

Становища: