Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Екатерина Илиева Матеева, Юридически факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема "Германското право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България" от проф. д-р Екатерина Илиева Матеева по професионално направление 3.6 "Право" /Гражданско и семейно право / за придобиване на научна степен "доктор на науките".

Председател на научното жури: проф. д-р Огнян Герджиков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: