Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса

   

 

МП „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ (задочно обучение)

 

За специалисти и неспециалисти

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена

Ръководител: проф. д-р Теодора Георгиева

e-mail: tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

 

 

 

Партньорство с бизнеса:

Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има сключено Споразумение за партньорство със следните институции и организации в областта на агробизнеса:

Селскостопанска академия

Селскостопанска академия е национална автономна бюджетна организация, която осъществява научна, приложна, образователна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Нейната дейност се осъществява в рамките на държавната аграрна политика, Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и Националната стратегия за научни изследвания. ССА е научна и образователна институция, разпознаваема като лидер в ключови научни и технологични области и утвърден партньор на Министерството на земеделието в развитието на българското селско стопанство и селските райони, която непрекъснато надгражда и развива своя научен и иновационен капацитет. Мисията на ССА е да гарантира устойчивото развитие на аграрния сектор и селските райони чрез знание и иновации. Водещо е призванието ѝ да съдейства за укрепване и утвърждаване на връзката между образованието, науката и бизнеса в българското селско стопанство.

лллл

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Чрез дейността на Центъра се задълбочава сътрудничеството в селското стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ, като по този начин страните споделят идеи, обменят опит и добри практики и изследват иновативни решения. Такова сътрудничество разширява хоризонтите, спомагайки за намирането на устойчив модел на селското стопанство и стимулирайки развитието на търговията със земеделски и хранителни продукти. Центърът съдейства за засилване на двустранното и многостранно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието, храните и горите чрез идентифицирането на ключови области и стимулиране на взаимодействието между икономически субекти. Центърът е платформа за планиране и осъществяване на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство – земеделски сдружения и компании, производители на храни, напитки и оборудване, търговци и инвеститори.

кккк

Институт за агростратегии и иновации

Институтът за агростратегии и иновации предоставя информация за най-важното от случващото се на национално и европейско ниво в сферата на политиката по отношение на земеделието и развитието на селските райони – дати, цифри, възможности и подводни камъни. Анализите и коментарите на ИАИ подкрепят българския бизнес за реализация на бъдещи планове и инициативи, и на българските политици и администрация в решенията, които вземат, стремейки се да осигурят устойчива и предвидима среда за развитието на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и селските райони. Институтът за агростратегии и иновации е сред основателите на АгроХъб.БГ и координатор на Европейския дигитален иновационен хъб в областта на земеделието за България.

ллллл

 

Вижте и останалите водещи международни и национални организации, в които членува Стопанският факултет.

 

Лектори в програмата:

1

Проф. д-р Теодора Георгиева, Директор на магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

Води лекции за магистри по Предприемачество и иновации в агробизнеса, Стратегическо управление и конкурентоспособност на агробизнеса, Управление на иновациите в организацията (на английски език), Организационна теория (на английски език).

 

2ll

Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации

Светлана Боянова е водещ експерт в България по темата Обща селскостопанска политика. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. През периода 2010 г. – 2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Институт за агростратегии и иновации със стремежа да информира широката общественост за сложните политически взаимовръзки на ниво ЕС и да тълкува документите, съпътстващи създаването и прилагането на земеделските политики.

 

3ggg

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия, Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Има опит в публичния сектор като съветник на председателя на 40-ото Народно събрание (2005-2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС) и съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.). Консултант по проекти в областта на реформата на публичната администрация и транспорта, съфинансирани със средства от ЕС. Владее български, английски и руски език.

 

sdddd

Проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева е преподавател към Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски". Има професионален опит и научни интереси в областта на икономиката на туризма, маркетинга и компетенциите на заетите в сферата на туризма. Има множество публикации и участия в научни проекти, в т.ч. и опит като външен експерт към НАОА, ФНИ, НАПОО. Заместник-председател е на Българската камара за образование, Наука и култура. Владее английски, португалски и руски език.

 

hhhh

Проф. д-р инж. Йордан Ботев, гост-професор на СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. Ботев преподава по основни лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор и преподавател в учебни програми за „Административно-териториално устройство на Република България“, „Управление на собствеността“, „Устройство на територията“, „Селищно планиране“, „Политики в общината и населеното място“, „Устройство на територията и селищно планиране“ и „Управление на проекти“ и др.

 

llll

Д-р Васил Василев, ГИС консултант, "Разработка на софтуер" в ТехноЛогика ЕАД

Специализира в управлението на проекти, свързани с обработка на сателитни изображения, разработката на софтуер в областите земеделие, Географски Информационни Системи (ГИС), времеви-серии от данни, идентификация на земеделски култури, земно покритие. Придобива образователна и научна степен „Доктор” към Института за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките, гр. София; Секция „Дистанционни изследвания и ГИС.

 

ssssss

Д-р Силвия Тодорова, патентен представител

Силвия Тодорова е представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и дизайните към Патентно ведомство на Р България. Преминала е успешно редица курсове към Световната организация за интелектуална собственост. Член на “Международната асоциация за търговски марки” (International Trademark Association – INTA), САЩ. От март 2015 г. е хоноруван преподавател и докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС. Владее английски и испански език. Д-р Силвия Тодорова е единствен член от България на постоянния Комитет за генетични ресурси и традиционни знания към Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI). В посочения комитета са избрани представители на общо 38 държави от целия свят. Някои от основните задачи и цели на Постоянния комитет са да наблюдава, коментира и съветва AIPPI за политиките и законодателството във връзка с интелектуалната собственост и генетичните ресурси, традиционните знания и фолклора.

 

ooooo

Николинка Илинкина, Одитор по качество и безопасност на храните

Одиторска компетентност в областта на IFS Food версия 7, FSSC 22000, ISO 22000, НАССР; ISO 9001; ISO 14000; ISO 45000; ISO 22716; FSC CoC Course. Second Party Food Auditor, включително за McDonald’s, Крафт Хайнц, Фирменич, Molsen Coors, Givaudan, Scamark, GAIN Swiss Foundation и други. IRCA регистриран преподавател по ISO стандарти. Одитор и обучител по качество и безопасност на храните.

 

uuuuu

Стоилко Апостолов, Управител на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА

Стоилко Апостолов е управител на Фондация за биологично земеделие "Биоселена" – организация, посветена на консултациите и обучението на биологични фермери, преработватели и търговци на био продукти. Завършва специалност "Ветеринарна медицина" в Тракийския университет в Стара Загора. Има множество специализации и допълнителни квалификации по разработване, планиране и изпълнение на проекти, управление на НПО, биологично производство и преработка, маркетинг, качество и безопасност на храните и други. Член е на Комитета за наблюдение на ПРСР 2007-2013, член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 със съвещателен глас. От 1996 г. активно се занимава с политиките за развитие на земеделието и селските райони в България и в Европа. Участва в различни проекти, изпълнявани от фондация "Биоселена", основана от Научния институт по биологично земеделие FIBL - Швейцария.

 

 

Условия за кандидатстване

Прием на специалисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва през зимния семестър.

Прием на неспециалисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва през зимния семестър.

 

Насоченост, образователни цели

Агросекторът стои в основата на човешката цивилизация, като и до днес запазва определящата си роля за развитието на икономиката и за благосъстоянието и качеството на живот на обществото като цяло. Въпреки принадлежността си към т. нар. нискотехнологични (традиционни) сектори, в условията на безпрецедентно развитие на технологиите на Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0 агросекторът се превръща в приложно поле за редица върхови технологични достижения – биотехнологиите, роботизацията, изкуственият интелект, новите материали, блокчейн технологиите, генната модификация са само част от съвременните подходи за увеличаване на производителността на културите, редуциране на разхода на ресурси и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. За учените и технологичните компании агросекторът е една от най-завладяващите и продуктивни области за работа.

Агросекторът е сред основните приоритети на европейската и националната политика в процеса на икономическа трансформация. Икономическата трансформация се разглежда като непрекъснат, дългосрочно ориентиран процес на пренасочване на ресурсите от дейности с ниска производителност към дейности с висока производителност на секторно и междусекторно равнище за по-висока диверсификация, устойчиво развитие и конкурентоспособност. В контекста на агробизнеса, постигането на целите на икономическата трансформация се свързва със създаването на условия за разгръщане на предприемаческата и иновационна култура, приложение на дигиталните технологии и зелените иновации и управление на интелектуалния капитал както в аграрния сектор, така и по отношение на свързаните с него дейности в рамките на националните и глобалните технологични вериги за добавяне на стойност и при спазването на принципите на устойчивото развитие, изискванията на европейските и националните регулации и приложимите международни стандарти.

В този контекст, магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ има за цел да предложи възможност за представителите на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности, за генериране на специализирани знания и умения, интегриране в секторни мрежи и взаимодействия и достъп до специфично ноу-хау чрез срещи с водещи професионалисти от страната и чужбина.

Магистърската програма предлага уникален набор от дисциплини в областта на европейските и националните секторни политики, агро-хранителните системи и вериги за доставка, предприемачеството и иновациите, приложението на дигитални технологии, закрилата на интелектуални активи, финансирането на иновационни проекти, биоземеделието и устойчивото развитие. В този смисъл, създаването на магистърската програма е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на агробизнеса.

Програмата включва уводни курсове, посветени на европейските и националните политики, международни стандарти и сертифициране в агросектора, агро-хранителните системи и вериги на доставки и развитието на селските райони, които дават общо понятие за обхвата и границите на агросектора и взаимодействията му с други икономически дейности в рамките на секторната иновационна система и по етапи на технологичната верига за добавяне на стойност. Някои от ключовите курсове са посветени на специфични теми като предприемаческа, иновационна и патентна активност, дигитализация на бизнес процеси и финансиране с акцент върху агросектора. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост като „Биологично земеделие“, „Политики, пазари и предприемачески възможности“ и „Селски и аграрен туризъм“.

В допълнение, студентите могат да избират измежду специализирани курсове, отнасящи се до теми като стратегическо управление и конкурентоспособност, зелен маркетинг и други.

Студентите неикономисти задължително избират две общоикономически подготвителни дисциплини – „Основи на управлението“ и „Бизнес планиране и контрол“. Целта е да се гарантира минимална базисна подготовка и знания по фундаментални управленски дисциплини, които да подпомогнат успешното усвояване на специализираната икономическа материя. Разширяване на компетенциите предлагат факултативните дисциплини „Маркетинг“, „Организационно поведение“ и „Икономически аспекти на правото“.

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с разработването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от агросектора. В това отношение магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

Професионални компетенции

След успешното завършване на програмата, дипломираните магистри трябва:

 

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават технологията и практиката за разработване на европейска и национална политика, стратегии и програми за развитие на агросектора и свързаните икономически дейности.
 • Да познават релевантната правна и регулаторна рамка в България, Европа и света.
 • Да имат познания относно приложимите в сектора международни стандарти и процеси на сертифициране.
 • Да познават обхвата и взаимодействията в рамките на секторната иновационна система и агро-хранителните системи и вериги за доставка.
 • Да имат познания относно процесите, свързани с икономическото преструктуриране и дигиталната трансформация на процеси и бизнес модели в агросектора.
 • Да познават методите и подходите за управление на предприемаческата, иновационната и патентната активност на агробизнеса.
 • Да познават връзката и влиянието на агросектора върху опазването на околната среда и устойчивото развитие.
 • Да познават икономическите аспекти и управлението на проекти в агросектора и възможностите за тяхното финансиране в рамките на европейски и национални програми.
 • Да познават влиянието на инвестициите върху конкурентоспособността на бизнеса в агросектора и предоставяните от тях продукти и услуги на националните и международните пазари.
 • Да са наясно с перспективите пред българския агробизнес в контекста на регионалната и европейската интеграция.
 • Да познават основните аспекти на стратегическото управление на МСП и големи компании в агросектора – стратегии и преструктуриране, регулиране, маркетинг и продажби, изпълнителски и финансов мениджмънт, управление и обслужване на активи, управленски информационни системи и други.

 

В практико-приложен аспект:

 • Да разработват и изпълняват успешни проекти за осъществяване на иновационна дейност.
 • Да защитават и управляват обекти на интелектуалната собственост.
 • Да прилагат технологии за дигитализиране на бизнес процеси.
 • Да въвеждат и управляват сертифицирани системи за поддържане и развитие на качеството.
 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
 • Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията и на самата организация.
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове и да осъществяват различни видове контрол.
 • Да осъществяват ефективна комуникация.
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа.
 • Да могат да използват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като ръководители на кооперативни предприятия, председатели на кооперации и кооперативни съюзи, управляващи и изпълнителни директори на организации и предприятия от селското стопанство и свързани дейности на преработващата промишленост, фермери, анализатори по управление и организация, ръководители и консултанти в държавната администрация, като преподаватели и изследователи, и други.

 

Архив на учебните планове: