Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Business and Organisational Security Management - на англ. език

   

 

С прием от летния семестър на уч. година 2019/2020 г.

 

за икономисти и неикономисти

на английски език

продължителност: 2 семестъра

съвместно с SRH Hochschule Berlin

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВОЙНИ ДИПЛОМИ С SRH HOCHSCHULE BERLIN

 

Магистърска програма Бизнес и информационна сигурност (Business and Organisational Security Management)

 

Магистърската програма по Информационна сигурност в бизнеса на английски език е двусеместриална, като формата на обучение е редовна.

Основният ѝ фокус е върху съвременните методи за проектиране, анализ и оценка на данни и процеси в сферата на сигурността на информацията.

Предлаганото обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални казуси в различни области на държавното управление и бизнеса. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на знанията в областта на проектирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и пр.

Макар и със своя специфичен дизайн курсовете да са ориентирани към приложението на информационните системи по сигурността в бизнеса, те също така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да придобият способността да се справят с широк кръг от проблеми, много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-общ план, в обучението връзката между теорията и приложенията непрекъснато се поддържа и подчертава.

Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, държавното и стопанското управление и консултантския бизнес. Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на специалиста по сигурността на информацията във водещите институции у нас и в чужбина.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на сигурността на информацията.

Програмата стартира с въведение в теорията за управление на риска, необходимо за успешното усвояване на теорията и инструментариума, преподавани в специализираните ключови курсове. Този курс покрива теми за анализ и оценка на риска, методи за управление на рискове и т.н.

Някои от ключовите курсове са посветени на гражданското право, на статистическото учене от данни, на управлението на регулаторния риск, на теорията на игрите и т.н. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост, напр. Анализ и сертификация на информационната сигурност в бизнеса, Бизнес информационни системи за сигурност базирани на използването на софтуерни приложения.

В допълнение, студентите могат да избират измежду специализирани курсове, отнасящи се до теми като технологично осигуряване и организационно управление на информационната сигурност в бизнеса, науката за вземане на решения, теория на игрите и икономическо поведение, разработване на стратегии за управление на персонала и др. Накрая, но не на последно място, програмата предлага възможности за участие в курсове, насочени към управление на проекти, развитие на личностни умения, придобиване на професионални умения за изследователска работа и т.н.

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с написването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от сферата на информационната сигурност. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

Професионални компетенции

След успешното завършване на програмата, дипломираният магистър:

Трябва да владее:
1) Управленската теория за напреднали и нейните приложения в сферата на сигурността на информацията
2) Основите на техники за напреднали, касаещи анализа и прогнозирането на статични и динамични данни
3) Принципите на проектиране, анализ и оценка на данни и процеси в сферата на сигурността на информацията
4) Принципите на функциониране на релевантните отрасли
5) Ефективните методи за управление на времето, стреса, кризите и промените, преговори, комуникация и т.н.

Трябва да може:
1) Да изразява реални проблеми в термините на сигурността на информацията
2) Да превръща понятията и идеите в структурирана документация
3) Да формулира и осъществява независими приложни изследвания
4) Да комуникира идеи и резултати с аудитория клиенти, висшестоящи и др.

 

Професионална реализация

Завършилите програмата са специалисти по стопанско управление, притежаващи умения за теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни в сферата на сигурността на информацията.

Те могат да работят в държавната администрация, в централни банки, във финансови институции, в организации в сферата на сигурността, в компании за анализ на риск, в консултантски фирми, специализирани в аналитична дейност, касаеща системи за управление на информационната сигурност, в големи компании със собствени изследователски звена и т.н. Магистърската програма може също така да се разглежда като подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в академичната сфера.

 

Учебен план (от 2019 г.) - pdf