Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси

   

 

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. д. ик. н Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Администратор на програмата: доц. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
  • Втори етап – от 27 юли до 12 септември 2022 г.
  • Трети етап – от 19 до 27 септември 2022 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

Изменение и допълнение на учебния план

 

Информационни срещи за МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“

Кандидатите за прием имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на проф. д. ик. н. Желю Владимиров и доц. д-р Иванка Михайлова по време на онлайн информационните срещи в Microsoft Teams, които ще се проведат в рамките на кандидат-магистърската кампания.

Първата информационна среща ще се проведе на 29 юни (сряда) 2022 г. от 18:00 до 19:00 часа.

Втората информационна среща ще се проведе на 31 август (сряда) 2022 г. от 18:00 до 19:00 часа.

Линкът за присъединяване към срещите е: https://bit.ly/is-ba-hrd-22-23

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси” е предназначена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

Програмата се предлага в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър.

Продължителността на обучението е два семестъра и обхваща:

  • Базова задължителна подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Бизнес администрация с акцент върху управлението и развитието на човешките ресурси;
  • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в една от предлаганите специализации – „Развитие на човешкия капитал“, „Стратегическо развитие“ и „Иновации и предприемачество“.

Студентите със завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8 Икономика, задължително избират две подготвителни дисциплини – „Основи на управлението“ през първия семестър и „Управление на човешките ресурси“ през втория семестър.

Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма.

Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО магистърът по Бизнес администрация с профил Развитие на човешките ресурси

  • ЩЕ ПОЗНАВА съвременните развития и иновации в управлението на човешките ресурси; концепциите, подходите и методите на организационната промяна и развитие; съвременните подходи към учещата организация и управлението на знание в организациите; основните подходи при разглеждането, интерпретирането и изследването на националната и организационната култура; методите за разглеждане и анализ на предприемаческите инициативи и иновациите в организациите; методите за работа в социокултурния слой на организацията, с човешките ресурси.
  • ЩЕ УМЕЕ да прилага наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми при управлението на хората; да прави самостоятелни управленски анализи, изводи, препоръки; да прави анализи и диагностика на средата и организацията в аспектите, свързани с човешкия капитал; да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол; да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да провежда на практика организационни промени; да развива усета си за работа с хората и да осъществява ефективна комуникация; да планира и организира ефективно собствената си работа; да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ БЪДЕ креативен, открит към новостите, с развит усет за бизнеса и хората, толерантен към различията и с желание за саморазвитие и учене през целия живот.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърска програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси” могат да се реализират като ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като мениджъри по човешките ресурси, като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърска програма „Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори мениджъри по човешки ресурси и изявени експерти от компании партньори като А1, Experian, Ingram Micro, Hill International, Musala Soft, Pontica Solution и други.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или вече имат такъв през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип за кандидатстване по програма „Еразъм за млади предприемачи“. Програмата дава възможност да работите с по-опитен предприемач в Европа (между 1 и 6 месеца) или в САЩ, Сингапур, Израел (1 - 3 месеца).

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове: