Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти / Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

   

 

Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: гл. ас. д-р Алексей Потебня

е-mail: aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

Кандидатите за прием в програмата за зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап - от 21 до 30 септември 2024 г.

На 5 юли 2024 от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl ще се проведе информационна среща на ръководството на програмата с кандидатите.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl, съответно на:

  • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

Учебен план в сила от учебната 2021/2022 година - важи и за учебната 2024/2025 година

 

ЗА ПРОГРАМАТА „ГЕЙМИФИКАЦИЯ В БИЗНЕСА, ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР“

Геймификацията, известна още като игровизация, представлява прилагането на игрови елементи и дизайн в контексти, които традиционно не са свързани с игри. Прогнозите сочат, че този подход ще навлезе все по-масово не само в образователната сфера, но и в бизнеса, както и в множество други области на човешката дейност.

Цел на програмата: Магистърската програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ цели да подготви високо квалифицирани професионалисти, способни успешно да развиват бизнес-инициативи и да извършват дейности в публичния и неправителствения сектор чрез игровизация в бързо променяща се технологична среда. В програмата се поставя акцент върху синтеза между игровите техники и съвременните технологии в съчетание с модерните технологии, новите медии и интернет. Целта е да се облекчи комуникирането на ценни предложения от фирми или организации към техния персонал, клиенти и широката общественост.

Учебният план в сила от учебната 2021/2022 година (важи и за 2024/2025 година), обхваща всички основни аспекти на геймификацията – от стратегия и разработка до прилагане и ангажиране, като особено внимание се обръща на младежката аудитория. Освен това програмата подчертава значението на прилагането на наученото чрез съвременни технологии в дигиталния свят.

Програмата цели да създаде разбиране за необходимостта от сериозна теоретична подготовка в областта и да даде на обучаемите основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

Магистърската програма "Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор" е разработена за мениджъри и разнообразни специалисти, стремящи се към професионално развитие в дигиталната ера. Програмата е идеална за педагози с бакалавърска степен, които искат да интегрират геймификационни методи в образованието; специалисти, работещи с младежки групи, включително психолози, икономисти и управленци; както и за HR специалисти. Подходяща е за служители на държавни културни институции и общински администрации, мениджъри на културни и арт центрове, както и за активисти в неправителствени организации. Разработчици, занимаващи се със създаването на игрови модели и концепции в компании, също ще намерят тази програма изключително полезна.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по управление – геймификация“.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистърската програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции.

Програмата дава възможност на студентите да се подготвят, освен за работа в стопанската сфера, също така и при желание от тяхна страна – за работа в нестопанската сфера, да специализират по определен клас от методи, използвани във виртуалното пространство за комуникация и управление на управленски и маркетингови стратегии. Завършилите магистърската програма могат да се реализират като ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като мениджъри, като специалисти в геймификацията на организацията, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, културни институти, младежки центрове, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от неправителствения сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

Продължителността на обучението е 1 година (два семестъра) и обхваща базова задължителна и профилираща подготовка, включваща набор от задължителни и избираеми учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по управление с акцент върху геймификацията.

За студентите, които нямат бакалавърска или магистърска степен в ПН 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика е предвидено изучаването в задължително избираема форма на две основополагащи управленски дисциплини, които да ги подпомогнат в усвояването на специализираната учебна материя. Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма. Натовареността и кредитите по тях не се отчитат за изпълнението на учебния план.

Пълни условия за прием в програмата: виж общите условия

Обучението завършва с държавен изпит. Сесиите за явяване на държавен изпит са през юли и септември.

Обучението в програмата е само в платена форма.

Демонстрационни видеа „Що е геймификация?“: