Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Финанси и банково дело - за неикономисти

   

 

 

ПИСМЕНИТЕ И УСТНИТЕ ИЗПИТИ ЗА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ЗАЕДНО С КАТЕДРА ИКОНОМИКА И КАТЕДРА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО! За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

 

Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело. Придобиване на умения за решаване на проблеми на финансите на макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка или финансова институция.

 

МП “Финанси и банково дело” е насочена към постигане на следните резултати от обучението:

 

  • Придобиване на авангардни теоретични и практически познания, отговарящи на най-високите световни стандарти в областта на финансите и банковото дело с цел подготовка на висши и средни кадри на банки, фирми, неправителствени организации и държавната администрация. Същото се постига чрез директни лекции и дискусии от университетски преподаватели и висши мениджъри от банкови и финансови институции;
  • Постигане на висока степен на готовност за работа в съвременните условия на банковия и финансов сектор при въвеждането на информационните технологии, развитието на цифровите икономики, дигитализация на банковия сектор, навлизане на криптовалутите, както и приложение на алтернативни модели на финансиране.
  • Възможност за работа в международни банкови и финансови организации, поради високата степен на запознаване с международните и национални банкови и финансови регулации, изучаване еволюцията на международните споразумения за регулиране на банковата дейност (Базелски стандарти), европейските директиви и регламенти по отношение изискванията за капитала, капиталовите и антициклични буфери, както и готовност за прилагане на модели за оценка качеството на активите и стрес-тестове, изисквани по линия на Европейската централна банка и националните регулаторни органи /БНБ и КФН/;
  • Подготовка на риск-мениджъри за банкови и финансови институции чрез задълбочено изучаване методите за анализ и управление на рисковете; възможностите за изграждане на хеджингови стратегии, използването на деривативи – опции, фючърси, суапи, участие в борсовата търговия, оценка на акции и облигации и др.
  • Придобиване на задълбочени познания по теория и управление на инвестициите, в т. ч. видове финансови инструменти и методи на тяхното оценяване, борсова търговия и пазарна инфраструктура, модели за оценка на капиталовите активи;
  • Получаване на задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на приложния макроикономически анализ: посредством изучаване и прилагане на макроикономически теории и модели за финансово програмиране и прогнозиране на основните макроикономически величини (БВП, инфлация, безработица), сценарий анализ;
  • Придобиване на познания в областта на банковото счетоводство, правното обезпечаване на банковата дейност, както и механизмите за защита от финансови нарушения;
  • Придобиване на умения за финансов анализ на бизнеса на предприятието - анализ на финансови отчети, бизнес оценяване - подходи за оценяване на стойността на цяло предприятие;

 

Прием: За прием в програмата, кандидатите трябва да се явят на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от следването, успехът от държавния изпит (защита да дипломна работа) за бакалавърска степен и оценките от устното събеседване. Крайното класиране става според бала и посочените желания.

Кандидатите за платено обучение се приемат само по документи и с устно събеседване.

 

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по финанси и банково дело биха могли да постъпят в държавни и частни финансови институции: Министерство на финансите, БНБ, Търговски банки, консултански фирми, застрахователни компании.

 

Указания за разработване на магистърски тези в програмите "Финанси и банково дело" и "Счетоводство и одит" (doc)

 

Архив:

Учебен план 2015-16 (pdf)