Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Счетоводство и одит

   

http://master-acca.com

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 2019/2020

 

МП „СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ“ ЗА ЗАВЪРШИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – продължителност на обучението 3 семестъра

 

13031700

 

Партньори*:

 

 

Магистърска програма: Счетоводство и одит

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

тел.: (02) 971 10 02/403

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма „Счетоводство и одит“ има три международни акредитации:

 • Платинена акредитация от международната професионална организация АССА – на завършилите студенти се признават 9 от общо 14 изпита за придобиване на професионалната квалификация АССА, което е максималният брой изпити, които професионалната организация признава на ниво университет
 • Акредитация от международната професионална организация ICAEW – на завършилите студенти се признават пет изпита от първото базисно квалификационно ниво за придобиване на професионалната квалификация АСА
 • Пълна акредитация от международната професионална организация ACPAI – завършилите студенти могат да придобият професионалната квалификация CPA

 

Продължителност на обучението

 

Продължителността е три семестъра. Учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и по изключение в събота.

 

 • Таксата за обучение включва оригинални учебни материали по ACCA акредитираните дисциплини.
 • Повечето от акредитираните от международните професионални организации курсове се водят от изявени специалисти от практиката.
 • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни одиторски компании.

 

Завършването на програмата е със защита на магистърска теза.

 

Възможна реализация на завършилите програмата

Магистрите по счетоводство и одит могат да се реализират като:

 • външни и вътрешни одитори
 • оперативни и главни счетоводители
 • финансови мениджъри
 • ръководители на отдели и други корпоративни структури
 • финансови анализатори
 • данъчни консултанти

 

Условия за кандидатстване: За прием в магистърската програма кандидатите изпращат автобиография на адрес iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. От кандидатите се изисква и много добро владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език.

 

Балообразуване:

За студентите, които са по държавна поръчка - балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

 

За студентите, които са с платена форма на обучение - балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа). Взема се под внимание и представянето на устното събеседване.

Кандидат – магистърският прием се организира в три сесии – месец март, юни (предварителни сесии) и месец септември.

Кандидатите могат да се явят и на трите сесии - зачита се най-високият успех. За всяко явяване се заплаща такса от 30 лв.

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити

 

Тематичен въпросник

за устно събеседване по счетоводство

за магистърска програма „Счетоводство и одит“

 

 1. Счетоводна отчетна система. Същност, характеристики и задачи. Функции на счетоводната информация. Количествени измерители.
 2. Предмет на счетоводно отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал. Класификационни критерии. Класификации.
 3. Дейността на отделното предприятие като предмет на счетоводно отчитане. Основни видове операции. Счетоводна характеристика на отделната стопанска операция. Концепции – същност и признаване на приходи и разходи. Класификации.
 4. Метод на счетоводството. Обща характеристика. Съставни елементи. Взаимовръзка при осъществяване на счетоводния отчетен процес – текущо и периодично.
 5. Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс. Видове балансови статии. Форма на счетоводния баланс. Видове счетоводни баланси. Балансови изменения под влиянието на стопанските операции.
 6. Съдържание, строеж и структура на счетоводните сметки. Активни и пасивни сметки. Система от счетоводни сметки. Индивидуален сметкоплан на отделното предприятие. Принципи на изграждането му.
 7. Класификация на счетоводните сметки. Необходимост. Критерии. Приложение на отделните видове сметки.
 8. Двойното отразяване на стопанските операции като система от данни. Приложение. Текущо хронологично и систематично отчитане на стопанските операции.
 9. Оценяването и калкулирането като елементи на счетоводния метод.
 10. Същност, предназначение и роля на документирането и инвентаризирането като елементи на счетоводния метод. Счетоводни документи. Видове документи. Документооборот – същност и организация. Счетоводни инвентаризации – изисквания и ред на провеждане. Видове. Резултати от инвентаризацията и счетоводното третиране.
 11. Счетоводно отчитане на снабдителните операции. Снабдяване с дълготрайни активи. Снабдяване с материали и стоки.
 12. Счетоводно отчитане на производствените операции. Класификация на производствените разходи. Калкулиране на себестойност на готовата продукция.
 13. Счетоводно отчитане на реализацията на продукция, стоки и услуги. Формиране и отчитане на финансовия резултат.
 14. Финансови операции. Видове. Счетоводно отчитане.
 15. Обща характеристика на годишното счетоводно приключване. Етапи.
 16. Структура и съдържание на годишния финансов отчет. Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите. Отчет за паричните потоци. Отчет за собствения капитал. Приложения.
 17. Извличане на информация от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Основни показатели.

 

 

Препоръчана литература

 1. Башева и колектив, Основи на счетоводството, УИ „Стопанство”, 2007.
 2. Генов, Г, Г. Тодоров и Ф. Филипова, Теория на счетоводството, Издателска къща „СТЕНО“, Варна, 2010.
 3. Динев, М. и К. Златарева, Теория на счетоводството, Тракия-М, София, 2012.
 4. Дурин, Ст. и Д. Дурина, Счетоводство на предприятието, ФорКом, 2014 г.
 5. Душанов, И. и М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, Ромина, 2015.
 6. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, Ромина, 2008.
 7. Начева, Р., Обща теория на счетоводството, ФорКом, 2014.
 8. Стоянов, С. и К. Савова, Обща теория на счетоводството, УИ „Стопанство”, 2008.