Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Приложна иконометрия и икономическо моделиране - на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - в партньорство с Experian

   

 

 

Специалност: Икономика / Major: Economics

Магистърска програма: Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език /

Master’s Programme: Applied Econometrics and Economic Modelling

 

 

Кандидатстването за програмата е от 1 юли до 5 септември 2019 г. Необходимо е да изпратите CV, мотивационно писмо и research paper на адрес aeem@feb.uni-sofia.bg, както и да регистрирате свой профил в системата за подаване на документи на СУ https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

За подробности, следете интернет страницата на програмата / For More Info Check the Programme's Website

 

 

 

Годишна такса за обучение (jpg)

 

Квалификационна характеристика / Qualification characteristics

1. Насоченост, образователни цели / Programme Objectives:

Магистърската програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране е трисеместриална, като формата на обучение е
редовна. Основният й фокус е върху съвременните количествени методи за анализ на икономически данни и процеси. Предлаганото
обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални казуси в различни области на държавното
управление и бизнеса. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване
на знанията в областта на моделирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти,
интердисциплинарна комуникация и пр. Макар и със своя специфичен дизайн курсовете да са ориентирани към практикуването на
професията на икономиста, те също така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да придобият способността да
се справят с широк кръг от проблеми, много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-общ план, в обучението
връзката между теорията и приложенията непрекъснато се поддържа и подчертава.
Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, държавното управление и аналитичния бизнес.
Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на икономиста, занимаващ се с количествен анализ във водещите институции у нас и в чужбина.

 

ENGLISH:

The Master’s Programme in Applied Econometrics and Economic Modelling is a three-semester full-time programme. Its main focus is on modern quantitative methods of analysis of economic data and processes. The training offered aims at building skills and competencies for solving real-world problems in many areas of government and business practice. In addition, the programme contributes towards skill transferability through complementing the modelling knowledge with the enhancement of critical thinking, project management, cross-disciplinary communication ability, etc. While the courses are specifically designed to be oriented towards the practice of the economist profession, they also provide strong theoretical foundations so that students acquire the ability to handle a wide range of problems many of which might turn out to be non-standard or unprecedented. In a more general setting, the linkage between theory and applications is constantly maintained and
emphasized.

All courses are delivered by specialists having extensive experience in academia, government, and the analytics business. The curriculum is
designed in such a way so that it largely matches the standard requirements concerning the quantitative economics analyst profession as known in the market-leading institutions domestically and internationally.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) / Programme Scope (knowledge and skills necessary for successful professional development; theoretical preparation and specialized trainings, etc.)

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по икономика. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи
висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от
практиката на количествения икономически анализ.
Програмата стартира с обширен курс по математическите и статистическите основи, необходими за успешното усвояване на теорията и инструментариума, преподавани в специализираните ключови курсове. Този курс покрива теми за напреднали по вероятности и статистика, диференчни и диференциални уравнения и системи, които се явяват незаменими инструменти на динамичната икономическа наука, теми от математическото оптимиране като линейно и нелинейно програмиране, вариационно смятане, дискретно и непрекъснато динамично програмиране и т.н.
Някои от ключовите курсове са посветени на статичната и динамична иконометрична теория и методи, на статистическото учене от
данни, на микроикономическото и макроикономическото моделиране, на принципите на банкирането и управлението на регулаторния
риск и т.н. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост, базирани на използването на изчислителни софтуерни
приложения като R, Python, VBA, SQL, EViews и SAS.
В допълнение, студентите могат да избират измежду специализирани курсове, отнасящи се до теми като моделиране на кредитния
риск, науката за вземане на решения, теория на игрите и икономическо поведение, разработване на скоркарти за управление на
кредитния риск и др. Накрая, но не на последно място, програмата предлага възможности за участие в курсове, насочени към
управление на проекти, развитие на личностни умения, придобиване на професионални умения за изследователска работа и т.н.
Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на
практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с написването на магистърска теза върху
тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от аналитичния бизнес. В това
отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

ENGLISH:

The programme builds upon the Bachelor degree in Economics. It is structured so that is provides high-quality training at the Master’s level. The design warrants the coverage of a broad range of topics and approaches to the practice of quantitative economic analysis.
The programme starts with an extensive course on the mathematical and statistical foundations necessary to successfully master the theory and toolkits offered in the specialized core courses. It covers advanced topics in probability and statistics, difference and differential equations and systems as the indispensable tools of the science of dynamic economics, topics in mathematical optimization such as linear and non-linear programming, the calculus of variations, discrete- and continuous-time dynamic programming, etc.
Core courses taught are devoted to static and dynamic econometric theory and methods, statistical learning, microeconomic and
macroeconomic modelling, principles of banking and regulatory risk management, etc. With a strong view to practical applications, courses
based on using computational software environments such as R, Python, VBA, SQL, EViews, and SAS, are provided.
In addition, students can choose among specialized courses related to topics such as credit risk modelling, decision science, game theory and
economic behaviour, scorecard development for financial risk assessment, etc. Last but not least, the programme provides options to take part in courses focused on project management, soft skills development, acquiring professional research skills, etc.
Besides exams as the traditional approaches to assessing students’ progress, the learning process will also include solving practical problems, including through structured assignments. The programme completes with writing a Master’s thesis on a topic which will be jointly defined and implemented in cooperation with interested businesses. In this respect, it will also serve as a tool facilitating the transition to the job market.

 

3. Професионални компетенции / Acquired Skills and Competencies

След успешното завършване на програмата, дипломираният магистър:
ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ:
1) Математическата и статистическата теория за напреднали и нейните икономически приложения
2) Основите на иконометричните техники за напреднали, касаещи анализа и прогнозирането на статични и динамични данни
3) Принципите на микроикономическото, макроикономическото и финансовото моделиране за напреднали
4) Принципите на функциониране на релевантните отрасли
5) Ефективните методи за управление на времето, стреса, кризите и промените, преговори, комуникация и т.н.
ТРЯБВА ДА МОЖЕ:
1) Да изразява реални проблеми в термините на абстрактни икономически и иконометрични модели
2) Да превръща понятията и идеите на моделирането в структуриран програмен код посредством използването на изчислителни
програмни среди
3) Да формулира и осъществява независими приложни изследвания
4) Да комуникира идеи и резултати с аудитория клиенти, висшестоящи и др.

 

ENGLISH:

After successfully completing the programme, the graduate student:
SHOULD KNOW:
1) The advanced mathematical and statistical theory and their applications to economics
2) The foundations of advanced econometric techniques for static and dynamic data analysis and forecasting
3) The principles of advance microeconomic, macroeconomic, and financial modelling
4) The principles of functioning of related industries
5) The efficient methods of time, stress, crisis, and change management, negotiations, communications, etc.
SHOULD BE ABLE:
1) To express real-life problems as abstract economic and econometric models
2) To translate modelling concepts and ideas in structured software code using computational software environments
3) To design and implement independent applied research
4) To communicate ideas and results to an audience, to clients, to managers, etc.

 

4. Професионална реализация / Professional Development

Завършилите програмата са икономисти, притежаващи умения за теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни.
Те могат да работят в държавната администрация, в централни банки, във финансови институции, в агенции за пазарни изследвания, в компании за анализ социални мрежи и медии, в консултантски фирми, специализирани в аналитична дейност, касаеща количествено моделиране и вземане на решения, в големи компании със собствени изследователски звена и т.н. Магистърската програма може също така да се разглежда като подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в академичната сфера.

 

ENGLISH:

The programme graduates are economists skilled in the theoretical and empirical modelling of real-life problems and data. They can find
employment in governments and central banks, in financial institutions, in market research agencies, in social networks and media research
companies, in consultancies specialized in quantitative and decision analytics, in large industrial companies with own research units, etc. The
Master’s programme can also be considered as the preparatory stage for PhD studies leading to a career in academia.