Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - с прием през септември и февруари всяка година

   

 

 

 

 

На 3 февруари 2020 г. от 16 часа в зала 504 ще се проведе кандидат-магистърски изпит за прием през летен семестър на учебната 2019-2020 учебна година в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за специалисти и МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за неспециалисти. Магистърските програми са в направление ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ. Всеки кандидат следва да изпрати кратко CV и мотивационно писмо до 31.01.2020 г. по електронен път до проф. Иван Иванов, директор на програмата (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg), и до доц. Боряна Богданова (bpelova@gmail.com).

За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10; 02 873 99 41

 

Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Лекция по Практикум по приложен анализ за напреднали

29.10.2019

Всички публикации

 

Всички публикации

Кратък адрес на тази страница: bit.ly/su-business-analytics

 

Специалност: Икономика

 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), специалисти, прием зимен семестър и летен семестър

 

 

 

Квалификационна характеристика

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит (защита на магистърска теза) и оценките от писмения изпит и събеседването. Обучението в магистърската програма започва през зимен/летен семестър и продължава два семестъра. Веднага след завършване на втория семестър се провежда сесия за държавен изпит или защита на магистърска теза – октомври.

 

1. Насоченост, образователни цели

 

Магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения, адаптивни съобразно променящите се условия, с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип за провеждане на аналитични изследвания върху големи съвкупности от данни от различни приложни области.

Основна цел на програмата е да създаде умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие и скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, поставени в контекста на актуални финансови и икономически проблеми, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална
подготовка и др.)

 

Магистърската програма се реализира в тясно сътрудничество с Делойт България, с цел студентите да получават най-актуални знания за това, което се случва в бизнеса и да познават актуалните бизнес проблеми в областта на информационното обслужване. Чрез обучението в магистърската програма студентите ще слушат лекции с участието на експерти от практиката. Учебният план съдържа актуални курсове, фокусирали в себе си решения на научни проблеми от последните три до пет години. Учебната литература се базира на учебници на английски език, издадени от водещи издателства през последните пет години. Учебниците са достъпни до всички обучаеми в електронен формат. Използват се софтуерни езици с отворен код.

 

В обучението се използват и учебни курсове от платформата DataCamp (https://www.datacamp.com/)

 

Наличието на големи данни в различни сфери на бизнеса и приложенията поставя нови предизвикателства, който са свързани със съхраняване на данни, техния анализ, както и визуализацията им. Комплексът от предвиден курсове е насочен към преодоляване на тези предизвикателства; в хода на учебния процес студентите придобиват ключови умения, подпомагащи разбирането и осъзнаването на спецификите в анализираните данни, ефективното извличане на информацията, съдържаща се в тях, и не на последно място, превръщането й в добавена стойност.

 

Завършилите магистърската програма ще могат да се реализират успешно и да решават актуални бизнес проблеми, зависещи от голям обем данни (големи данни). Важна цел на курса на обучение е да намали дефицита от специалисти в областта на технологиите за обработка на големи данни и разрешаване на приложни проблеми, свързани с използването на големи данни. Подготовката на подобни специалисти има международно значение, а търсенето им е актуално за водещи компании в бизнеса. Обучението продължава в два семестъра и завършва с държавен изпит или защита на магистърска теза (по избор).

 

3. Професионални компетенции

 

Студентите, завършили програмата получават образователно-квалификационна степен Магистър, квалификация Магистър по икономика - Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) и придобиват права да заемат широк кръг аналитични длъжности във всички публични и частни институции, неправителствения сектор и университетите. Придобитите по време на обучението компетенции имат важна роля в съвременните процеси за анализ на големи данни и потоци от данни и за прилагане на съвременни хардуерни и софтуерни средства за целта.

 

4. Професионална реализация

 

Навлизането на ново поколение технологии, осигуряващи събирането и съхранението на големи обеми от данни, повиши чувствително търсенето на специалисти с интердисциплинарен начин на мислене, изискващ знания в няколко паралелни области. Учебното съдържание на магистърската програма е съобразено с тази специфика на пазара на труда. От една страна се предлага многообразие от изборни курсове, гарантиращи гъвкавост и възможност за реализация в областта на финансите, маркетинга, бизнеса, количествения анализ, както и други науки, които оперират големи обеми от данни. В същото време, програмата е фокусирана върху усвояването на различни методи и техники за анализ. Това дава възможност на завършилите я да заемат позиции в компании, интегрирали извличането на знание от данните в процеса на управление и контрол, опериращи в разнообразни сфери на дейност, като например, в производствения и транспортния сектор, здравеопазването и др.