Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Финанси и банково дело

   

 

За икономисти и неикономисти

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

 

 

 

Ръководител на програмата: Доц. д-р Божидар Недев (bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg)

 

Магистърска програма "Финанси и банково дело" се осъществява в сътрудничество в Пощенска банка

PB_30years_LOGO_RGB-BG1
f5815e5f02b6dbce528546b2b1d94dd0-postbank-su-university-program-photo

 

Уебинар: Представяне на обновената МП „Финанси и банково дело“ в сътрудничество с Пощенска банка

 

Брошура - Представяне на МП "Финанси и банково дело"

 

Условия за кандидатстване

Прием на икономисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

Прием на неикономисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело, придобиване на умения за разрешаване на практически проблеми в областта на финансите и макроикономиката, както и свързани с управлението на търговска и инвестиционна банка, друга финансова институция или публично дружество.

 

МП “Финанси и банково дело в сътрудничество с Пощенска банка” е насочена към постигане на следните резултати от обучението:

 • Придобиване на съвременни теоретични и практически познания, отговарящи на най-високите световни стандарти в областта на финансите и банковото дело, с цел подготовка на кадри от висшия и средния мениджмънт в банки, фирми, неправителствени организации и държавната администрация. Това се постига чрез лекции и дискусии от университетски преподаватели и висши мениджъри от банкови и небанкови финансови институции.
 • Постигане на висока степен на готовност за работа в съвременните условия на банковия и финансов сектор при въвеждането на информационните технологии, развитието на цифровите икономики, дигитализацията на банковия сектор, както и приложението на алтернативни модели на финансиране.
 • Възможност за работа в международни банкови и небанкови финансови организации при висока степен на запознаване с международните и национални финансови регулации; изучаване на еволюцията на международните споразумения за регулиране на банковата дейност (Базелски стандарти); европейските директиви и регламенти по отношение на изискванията за капитала, капиталовите и антицикличните буфери, както и готовност за прилагане на модели за оценка на качеството на активите и стрес-тестовете по линия на Европейската централна банка и националните регулаторни органи /БНБ и КФН/.
 • Подготовка на риск-мениджъри за дейността на банкови и небанкови финансови институции чрез задълбочено изучаване на методите за анализ и управление на рисковете; възможностите за изграждане на хеджингови стратегии, използването на деривати – опции, фючърси, суапи, участие в борсовата търговия, оценка на акции и облигации и др.
 • Придобиване на задълбочени познания по теория и управление на инвестициите, в т.ч. за различните видове финансови инструменти и методи на тяхното оценяване, борсовата търговия и пазарната инфраструктура, моделите за оценка на капиталови активи.
 • Получаване на задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на приложния макроикономически анализ чрез изучаване и прилагане на макроикономически теории и модели за финансово програмиране и прогнозиране на основни макроикономически показатели (БВП, инфлация, безработица).
 • Придобиване на познания в областта на банковото счетоводство, правното обезпечаване на банковата дейност, както и на специфичните особености при управлението на банковата дейност, инвестиционното банкиране и отпускането на кредити на физически и юридически лица.
 • Придобиване на умения за финансов анализ на бизнеса на предприятието - анализ на финансови отчети, бизнес оценяване, подходи за оценяване на стойността на фирмата.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Магистърската програма надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на банковата и небанковата сфера.

Магистърската програма стартира с уводни курсове за теорията и управлението на инвестициите и приложния макроикономически анализ, които покриват теми за същността и инфраструктурата на финансовата дейност на предприятията и икономиката на страната. Някои от ключовите курсове са посветени на управлението на риска в банковата дейност, инвестиционното банкиране, банковото счетоводство и банковото право. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост като анализ на паричната политика, банков мениджмънт и дериватни финансови инструменти.

Студентите могат да избират между специализирани курсове, отнасящи се до теми като алтернативните инвестиции, обработката на големи данни и бизнес аналитиката, счетоводството, теорията на игрите, стохастичните процеси във финанси, както и съвременните инструменти за постигане на стабилност във финансовата сфера и др.

Образователният процес не включва единствено изпитна проверка на придобитите знания, но и решаване на практически казуси, работа в екип, дискусии върху курсови проекти, както и гост-лекции от експерти в банковата и финансовата сфера. Магистърската програма завършва с разработването на магистърска теза върху тема, която би могла да бъде разработена в сътрудничество с партниращите организации на програмата. По този начин разработването на магистърска теза би могло да послужи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

Студентите-неикономисти задължително избират четири общоикономически подготвителни дисциплини – микроикономика, макроикономика и финансово отчитане през първия семестър, както и финанси през втория семестър на обучението. Целта е да се гарантира минимална базисна подготовка и знания по фундаментални икономически, счетоводни и финансови дисциплини, които да подпомогнат неикономистите по отношение на полагането на задължителни предмети като приложен макроикономически анализ, финансов анализ на фирмата, дериватни финансови инструменти и други. Чрез изучаването на тези четири общоикономически дисциплини неикономистите ще се запознаят с икономическата активност на микро ниво (полезност на домакинствата и бюджетни ограничения, приходи, разходи и печалба на предприятията, основните икономически структури – съвършена конкуренция, монопол, и др.), на макро ниво (общоикономически величини – БВП, инфлация, валутни курсове, системата за националните сметки, кейнсиански и неокласическа икономическа теория на търсенето и предлагането и др.), счетоводното отчитане на фирмената дейност (активи, пасиви, приходи, разходи, счетоводни стандарти за изготвяне на финансови отчети) и финанси (държавен бюджет, финансово управление на фирмата, показатели, ценни книжа, капиталова и дивидентна политика и др.).

 

Професионални компетенции

След успешното завършване на магистърската програма, дипломираните магистри трябва:

 

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават основните принципи и техники за управлението на банковата, инвестиционната и финансовата дейност в светлината на директивите и регламентите на ЕС, както и нормите на българското и европейското законодателство.
 • Да познават основните принципи и инструменти на икономическата политика и правните аспекти на тяхното прилагане с фокус върху банковото законодателство.
 • Да разбират и използват спецификата на регламентацията на банковата дейност, предлаганите банкови продукти и услуги, дигитализацията, приложението на съвременни дериватни инструменти за хеджиране на риска, както и борсовите процеси по първично публично предлагане на финансови инструменти и др.
 • Да познават макрорамката на икономиката.
 • Да познават методи и подходи за управление на риска в банковата дейност.
 • Да познават връзката на икономиката, банковата дейност и инвестициите на капиталовите пазари.
 • Да познават счетоводните аспекти на банковата дейност и финансовото управление на предприятията.

 

В практико-приложен аспект:

 • Да прилагат наученото теоретично знание и споделен практически опит за разрешаване на практически проблеми.
 • Да планират и оценяват различни видове банков риск.
 • Да могат да боравят с различни източници на финансово-икономическа информация и самостоятелно да правят изводи и заключения с оценъчен характер.
 • Да прилагат наученото за решаване на конкретни банкови казуси, планиране на банковата дейност, извършването на посреднически услуги на капиталовите пазари.
 • Да анализират икономически процеси като използват икономическия начин на мислене, както и да вземат икономически ефективни решения при конкретни нормативни ограничения.
 • Да умеят да формират и работят в екип, включващ специалисти в различни области.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като специалисти, финансови мениджъри и експерти на висше ниво в управлението на банкови и небанкови финансови институции, в министерствата и общините, във фирми с чуждестранно участие, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища, като предприемачи, развиващи собствен бизнес, и в неправителствения сектор при оценка на бизнес и финансови проекти.

 

 

Архив на учебните планове:

 

Указания за разработване на магистърска теза от студентите в МП „Финанси и банково дело“ - катедра „Финанси и счетоводство“