Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Дигитална трансформация на застрахователния бизнес (НОВА ОТ 2018/2019 г.)

   

 

 

Допълнителен прием за 2019/2020 г. Подаване на документи онлайн до 27.09. и събеседване на 30.09. от 18:00ч в сградата на Стопански факултет.

За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

1. Насоченост, образователни цели :

 

Магистърската програма „Дигитална трансформация на застрахователния бизнес“ е двусеместриална, като формата на обучение е редовна. Основният й фокус е върху е организационната промяна, която е породена от бурното развитие и приложение на дигиталните технологии в застрахователния бизнес. Предлаганото обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални казуси в различни области на застраховането и дигиталната трансформация на застрахователния бизнес. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на знанията в областта на проектирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и пр. Макар и със своя специфичен дизайн курсовете да са ориентирани към застраховането и дигиталната трансформация в икономиката, те също така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да придобият способността да се справят с широк кръг от проблеми, много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-общ план, в обучението връзката между теорията и нейното практическо приложение в бизнес практиката непрекъснато се поддържа и подчертава.

 

 

Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, застрахователния и консултантския бизнес. Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на застрахователен специалист.

 

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на застраховането и дигиталната трансформация в застрахователния сектор.

 

Обучението в тази магистърска програмата стартира с три уводни курса от общата теория на застраховането, необходими за успешното усвояване на теорията и инструментариума, преподавани в специализираните ключови курсове. Тези встъпителни курсове покриват темите за анализ и оценка на риска, методи за управление на рискове, различните продукти за общо застраховане, медико и живото застраховане и управлението на ликвидационни процеси.

 

Някои от ключовите курсове са посветени на дигиталната трансформация в икономиката, на управлението на регулаторния риск, на моделирането на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), и т.н. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост, напр. Застрахователно моделиране с R Statistics, Статистически методи за анализ на риска и т.н.

 

В допълнение, студентите могат да избират измежду специализирани курсове, отнасящи се до теми като науката за вземане на решения, теория на игрите, интегрирани маркетингови комуникации и геймификация в дигиталния маркетинги, дигитален бранд мениджмънт др. Накрая, но не на последно място, програмата предлага възможности за участие в курсове, насочени към управление на проекти за дигитална трансформация, развитие на личностни умения, придобиване на професионални умения за изследователска работа и т.н.

 

 

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с държавен изпит или с написването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от сферата на застрахователния бизнес. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

 

Професионални компетенции

 

 

След успешното завършване на програмата, дипломираният магистър:

 

 

ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ:

 

1) Икономическа теория за напреднали и нейните приложения в сферата на застраховането и дигиталната трансформация на застрахователния бизнес

 

2) Принципите на проектиране, анализ и оценка на данни и процеси в сферата на застраховането

 

3) Основите на техники за напреднали, касаещи анализа и прогнозирането на статични и динамични данни

 

4) Принципите на функциониране на релевантните отрасли

 

5) Ефективните методи за управление на времето, стреса, кризите и промените, преговори, комуникация и т.н.

 

 

ТРЯБВА ДА МОЖЕ:

 

1) Да изразява реални проблеми в термините на застраховането

 

2) Да превръща понятията и идеите в структурирана документация

 

3) Да формулира и осъществява независими проекти за дигитална трансформация и приложни изследвания

 

4) Да комуникира идеи и резултати с аудитория клиенти, висшестоящи и др.

 

 

Професионална реализация / Professional Development

 

 

Завършилите програмата са специалисти по икономика и по застраховане, притежаващи умения за теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни в сферата на застраховането и на дигиталната трансформация в икономиката. Те могат да работят като експерти и ръководители в застрахователни компании, като застрахователни брокери, в държавната администрация, в централни банки, във финансови институции, в организации в сферата на сигурността, в компании за анализ на риск, в консултантски фирми, специализирани в областта на дигиталната трансформация, в големи компании със собствени изследователски звена и т.н. Магистърската програма може също така да се разглежда като подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в академичната сфера.