Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Митнически и данъчен контрол" / Студенти от Стопанския факултет посетиха Сметната палата

   

16.05.2024

 

Студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Сметната палата на Република България на 15 май 2024 г. Посещението бе организирано в рамките на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“, ръководена от доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, съвместно с магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“, ръководена от доц. д-р Цветан Мадански.

Screenshot 2024-05-16 175702

Правомощията и функциите на Сметната палата бяха представени от гл. ас. д-р Тома Маринов Дончев, ръководител на дирекция „Развитие на одитната дейност“ в Сметната палата, както и преподавател в Катедра „Финансов контрол“, Финансово-счетоводен факултет на УНСС, заедно с г-жа Ралица Мусова, старши одитор-първа степен, методолог, отдел „Методология на одитната дейност“.

Screenshot 2024-05-16 175742

Върховната одитна институция на Република България е Сметната палата. Сметната палата е конституционно установен колективен държавен орган, избиран от Народното събрание. В чл. 91 от Конституцията е определена функцията ѝ, която се изразява в контрол върху изпълнението на бюджета. Съгласно чл. 91, ал. 2, организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата се уреждат със закон. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за Сметната палата, тя осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно този закон и международно признатите одитни стандарти. „Контролът“ е елемент на понятието управление и има основно два вида контрол в публичния сектор: вътрешен, установен в ЗФУКПС и ЗВОПС, както и външен, установен в ЗДФИ, който се извършва от специализирани органи, снабдени с контролна компетентност. Легалното понятие за „финансов контрол“ е дадено в действащото ни законодателство в § 1, т. 11 от ДР на Закона за Сметната палата (ЗСмП): „всяка форма на контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни“.

Видове финансов контрол

FK-fig

Учебната дисциплина „Практикум по финансов контрол и одит в публичния сектор“ в МП „Икономика и управление на публични ресурси“ има за цел да запознае студентите с финансовия контрол и одит (вътрешен и външен) в публичния сектор, както в теоретичен, така и в практически аспект. В рамките на дисциплината се дават практически знания за финансовия контрол и всяка негова форма на контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни. Представят се статутът и правомощията на органите, съставляващи т.нар. „финансова администрация“, осъществяващи финансов контрол; органите за финансов контрол - Агенция за държавна финансова инспекция; Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, общинска приходна администрация, Агенция по обществени поръчки, органите по управление и контрол на средствата от ЕС (Управляващи и Сертифициращи органи, Разплащателна агенция), и др.; одитните органи - Сметна палата на Република България и Одитен орган и др. Представя се и практиката на Конституционния съд на Република България, на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд по съответната тема. В хода на обучението си, студентите решават казуси от практиката.

Учебната дисциплина „Контрол на средствата от Европейския съюз“ в МП „Митнически и данъчен контрол“ има за цел предоставяне на задълбочени познания по финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз (с теоретически и практически основи) по темите, включени в лекционния курс. Контролът винаги е бил елемент на управлението. Разглеждат се обществените отношения в системата на публичните средства от разходната част на бюджета на ЕС, респ. националният бюджет в два аспекта: (1) като съвкупност от правни отношения по управление, координация и контрол/одит и (2) като сбор от институции на ЕС и национални държавни органи, които осъществяват финансова дейност. Съдържанието на учебната програма представя в синтезиран вид информация, която да послужи на студентите в практиката. Представят се правомощията и дейността на институции, ангажирани с контрола върху публичните средства в България: Прокуратура на Република България; Сметна палата; Агенция за държавна финансова инспекция; Агенция за обществени поръчки; Министерство на вътрешните работи, в т.ч. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС); Комисия за защита на конкуренцията; Национална агенция за приходите; Агенция „Митници“; Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“; Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ); Звено за вътрешен одит. Разглежда се координация между отделните органи, европейските и националните публични финанси, защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата с нередностите и измамите, основни аспекти на финансовия контрол и одит в публичния сектор и др. В хода на обучението си, студентите решават казуси от практиката.

Screenshot 2024-05-16 175722

Предстои посещение на студентите в Министерство на финансите на Република България.