Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Ангелов Ташев, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ "Свети Климент Охридски"

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Петър Ангелов Ташев на тема: „Ефективност и ефикасност на компании с голям сграден фонд посредством използване на професионален фасилити мениджмънт”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: проф. дсн Цветан Давидков

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров

доц. д-р Георги Шинков Забунов

 

Становища

проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков

проф. д-р Йорданка Христова Йовкова

доц. д-р арх. Георги Николов Георгиев