Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирена Христова Тодорова-Екмекджи, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ "Свети Климент Охридски"

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Мирена Христова Тодорова – Екмекджи на тема: „Методи за анализ на новите дигитални медии и модел за тяхната интеграция в маркетинговите стратегии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Десислава Йорданова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища