Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милка Стефанова Семова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант Милка Стефанова Семова, на тема: „Мрежи на възпитаниците (алумни) като модел за иновативна управленска практика в университетите в Р България ”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: проф. дсн Цветан Давидков

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища