Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартина Сребкова Арабаджиева, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ "Свети Климент Охридски"

 

Защита на докторската дисертация на Мартина Сребкова Арабаджиева, докторант на самостоятелна подготовка на тема: „Инструменти за финансово управление на висшите училища, в контекста на европейските политики за качество”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука и иновации).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Стойчева

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища