Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деян Галовски, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Публична защита на докторската дисертация на редовен докторант Деян Галовски на тема: „Ефективност на националната маркетингова политика за конкурентоспособността на туристическата дестинация (случай на Република Македония)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мариана Асенова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища