Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Стоянов Марков, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Александър Стоянов Марков, на тема: „Ефикасност на фасилити мениджмънта в контекста на прилагани модели за управление на човешките ресурси”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика, инфраструктура, публични услуги).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Желю Владимиров

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища