Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / Излезе от печат Том 21 (2022) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

22.04.2022

 

Излезе от печат Том 21 (2022) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

Yearbook21-2022

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Илияна Анкова – Проблеми на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България в контекста на устойчивото развитие ...5

Цветан Давидков, Ия Петкова – Изследвания върху трудови ценности ...27

Мария Златева – Статични и динамични оценки на вероятността за миграция в Германия ...47

Боян Иванчев – „Страхът от пропускане“ (FoMO) и „Страхът от по-добрата опция“ (FoBO): психологическа същност и ефекти върху участниците на финансовия пазар ...73

Ирена Младенова, Велизар Шаламанов – Institution Building and Change Management Framework for ICT/Cyber Collaborative Network Organizations ...107

Мариела Ненова-Амар – Българският лев във Валутен механизъм 2. Възможно ли е изпълнение на критериите за членство в еврозоната в минималния срок от две години ...131

Теодора Пенева – Ще имат ли ефект мерките от Зелената сделка върху енергийната бедност в България ...153

Михаил Раев – Европейският икономически и паричен съюз и теорията за оптимална парична зона (критични бележки към представянето им от П. Кругман и М. Обстфелд) ...171

Теодор Седларски – Индивидуализъм, колективизъм и богатство на народите ...189

Надя Велинова-Соколова – Education 4.0, innovative practices in higher education and COVID-19 ...229

 

CONTENTS

Iliyana Ankova – Challenges in accounting training in higher education institutions in Bulgaria in the context of sustainable development ...5

Tzvetan Davidkov, Iya Petkova – Research on labor values ...27

Maria Zlateva – Static and dynamic estimates of probability to migration to Germany ...47

Boyan Ivanchev – Fear of Missing Out (FoMO) and Fear of a Better Option (FoBO): Psychological nature and effects on financial market participants ...73

Irena Mladenova, Velizar Shalamanov – Institution Building and Change Management Framework for ICT/Cyber Collaborative Network Organizations ...107

Mariella Nenova-Amar – The Bulgarian Lev in ERMII. Is it possible to meet the euro area entry criteria within a minimum of two years ...131

Teodora Peneva – Will the measures of the Green Deal impact energy poverty in Bulgaria ...153

Mikhail Raev – European Economic and Monetary Union and the Optimum Currency Area Theory (Critical notes on their presentation by Paul Krugman and Maurice Obstfeld) ...171

Teodor Sedlarski – Individualism, Collectivism, and the Wealth of Nations ...189

Nadya Velinova-Sokolova – Education 4.0, innovative practices in higher education and COVID-19 ...229