Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / Излезе от печат монографията „Конфликти в организацията и тяхното управление“ с автор гл.ас. д-р Иванка Михайлова

   

06.04.2021

 

Излезе от печат монографията „Конфликти в организацията и тяхното управление“ с автор гл. ас. д-р Иванка Михайлова, преподавател в катедра Стопанско управление на Стопанския факултет. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

korica

Иванка Михайлова е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Основните ѝ изследователски интереси са в областта на управлението на организационните конфликти, управлението на човешките ресурси и организационното поведение. Автор е на редица публикации, свързани с изследване на организационните конфликти.

Книгата „Конфликти в организацията и тяхното управление“ дава систематичен поглед върху проблематиката, свързана с конфликтите в организационен контекст. Целта е да се разкрият същностните характеристики на конфликтите в организацията, да се изяснят същността и съдържанието на процеса на тяхното управление и да се обсъдят възможни управленски подходи за намеса в конфликти между служители. Фокусът е поставен върху ролята на ръководителите в процеса на разрешаване на конфликти в организацията.

Книгата може да бъде полезна на ръководители и служители за по-доброто разбиране на конфликтите в организацията и подходите за работа с тях; на студенти, изучаващи дисциплини като „Основи на управлението“, „Организационно поведение“, „Управление на човешките ресурси“, и техните преподаватели; на изследователи и практици с интерес към проблематиката, свързана с конфликтите, както и на всички с отношение към конфликтите и тяхното управление.