Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международни конференции / Международна годишна конференция / Клуб "София" - Световен форум за устойчиво общество

   

 

Световен форум за устойчиво общество, организиран от Клуб „София”

www.clubofsophia.org

9 – 10 октомври 2015 г.

в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” София, България

 

Устойчиво общество

Устойчивото развитие инициирано Римският клуб още в началото на 70-те години, стана световно движение с фокус върху устойчивото използване на ресурсите. Много скоро стана ясно, че проблемите на устойчивото развитие на човешкото общество се простират далеч извън опазване на околната среда и равновесното използване на ресурсите, като включват икономическата и социална устойчивост на човешкото общество. Екологичната устойчивост прерасна в икономическа и социална, за да формира идеята за изграждане на устойчиво обществото.

 

Устойчивото общество е неотделима сплав от екологична, икономическа и социална уравновесеност

Устойчиво общество може да бъде изградено само чрез едно широко мащабно международно движение, основано на науката, което да доведе до промяна в поведението на хората, до ново светоусещане, необходимостта от създаване на устойчиво в екологичен, икономически и социален смисъл общество, за нов обществен договор.

Два университета: Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Хумболтовия университет в Берлин, Германия решиха да инициират движение на всички хора, които приемат идеята за устойчивото общество и проявяват желание да допринесат за изграждането му. За координиране на това движение на 12.10.2012 година в Аулата на Софийския университет бе основан Клуб „София”.

 

Клуб „София”

Клуб „София” е форум на тези, които споделят ценностна система, основана на хармонията между природата и обществото, хармонията между ценностите на личност и общество, балансирайки обществени и частни интереси, ефективност и необходимост.

Възприемането на светоусещането за хармония между природа и общество е израз на мъдростта на обществото и е заложена във възприятието за света в който живеем още в великите древни цивилизации.

Символ на Клуб „София” е богинята на мъдростта София.

Клуб „София” е за всички хора по света, които искат да живеят в мъдро общество. Мъдрото общество обединява в устойчиво цяло екология, икономика и социалност.

Ние се стремим не само да разпознаем проблема, но да предложим и решение.

Ние се стремим към обединение на различните науки в една наука за глобално устойчиво развитие – със силна и ефективна връзка с реалните потребности на хората.

 

Световен форум за устойчиво общество

Всяка година Клуб „София” организира в Аулата на Софийския университет в България, Световен форум за устойчиво общество, канейки водещи учени, изследователи, преподаватели и предприемачи за обсъждане на проблеми на устойчиво общество.

Финансовата и икономическа криза от миналите години показа, че устойчиво развитие на обществото и икономиката изисква основни промени в икономическата теория, нормите на човешко поведение и ценностната система на обществото.

Съществуващата икономическа теория е построена основно върху доминиращата роля на принципа на собствената полза. Това е необходимо, но не е достатъчно условие за устойчивост на обществото. За да е устойчиво, обществото се нуждае от дългосрочно равновесие, което изисква да се добави принципа за всеобщата полза и като се отчита потребностите на днешния и утрешен ден. Балансирането на обществената и лична полза водят до хармония в обществото в дългосрочен план. Този баланс не е новост в икономическата теория. Двете противоположности на този баланс са заложени в класическите трудове на Адам Смит „Богатството на нациите” и „Теорията на моралните чувства”. Класическата икономическата теория е изградена почти изцяло на първия труд и пренебрегва втория. Това доведе до съществени диспропорции в ценностната система на човешкото общество, свеждащи поведението на стопанските субекти само до максимизиране на печалбата, грубо пренебрегвайки социалната компонента.

Социалните аспекти присъстват във всяка сериозна икономическа теория. Простата истина, че човекът е социално същество е прозряна още в древни времена от големи мислители като Аристотел, например и постоянно пренебрегвана или забравяна. Пренебрегването на социалната същност на човека е основната причина за равновесната неустойчивост на стопанската система, за перманентните кризисни явления с катастрофални последици за цялото човечество. Крайно време е да осъзнаем, че сме хора, че имаме един и същ код, едно общо духовно пространство, да почувстваме че сме част от цялото и че цялото може без всеки от нас, но никой от нас не може без цялото.

Понастоящем има немалко теоретичните разработки, които изследват икономическите проблеми в рамките на социалния им контекст, като например институционалната икономика, занимаваща се с правилата и нормите на поведение на хората в обществото.

В практиката се открояват редица положителни тенденции в поведението на стопанските субекти като доброто корпоративно управление, социална отговорност на фирмите, социалното предприемачество.

Целта на Световния форум за устойчиво общество е да предостави възможност на изследователи и предприемачи да представят свои идеи и разработки за развитието на теорията и на добрите практики на едно общество на устойчивото равновесие.

 

 

Повече информация за конференцията на английски език (и прием на документи за актуалното издание).

 

Официална страница: www.clubofsophia.org