Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободни позиции в БНБ: Секретар в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”; Експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”

   

30.01.2017

images

 

Работа в БНБ
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/index.htm

 

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/AU_W_FREEPOSITIONS_2017_1_BG

Секретар в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”

Обща характеристика на длъжността:
Съдейства на директора, началник-отделите и експертите от дирекцията при изпълнението на техните функции. Поддържа база данни за българската икономика и други страни. Участва в изготвянето на ежедневните, оказва техническа помощ при изготвянето на месечните и тримесечните обзори, годишните и полугодишните отчети на банката.

Изисквания:
• Висше образование – образователна степен "Бакалавър";
• Специалност – икономика, макроикономика, финанси, международни икономически отношения, иконометрия, статистика, приложна математика, информатика;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво C1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office. Предимство е опит в работата с база данни.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на дипломи за завършено образование, сертификат за владеене на английски език и други удостоверителни документи.

Документи се подават до 17.02.2017 г. по един от следните начини:

1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg<http://www.bnb.bg/> и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org<mailto:HR@bnbank.org>;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.
При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.

 

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/AU_W_FREEPOSITIONS_2017_2_BG

Експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”

Обща характеристика на длъжността:
Макроикономически анализ, моделиране и прогнозиране.

Изисквания:
• Висше образование - минимална образователна степен "Бакалавър";
• Специалност - икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
• Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво C1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
• Опит в работа с MS Office.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Изпитът ще бъде в областта на макроикономиката (теория и приложен анализ) и проверка на нивото на английски език
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на дипломи за завършено образование, сертификат за владеене на английски език и други удостоверителни документи.

Документи се подават до 17.02.2017 г. по един от следните начини:

1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg<http://www.bnb.bg/> и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org<mailto:HR@bnbank.org>;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.
При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.