Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Икономика и финанси (за неикономисти, редовно обучение)

   

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията и икономическата грамотност на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

 

 

 

ПРОГРАМАТА СЕ ПРЕДЛАГА И В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ВИЖТЕ ТУК

 

Насоченост, образователни цели

 

Целта на програмата е да създаде квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на икономиката. Чрез базовите дисциплини студентите ще овладеят знания и умения в областта на микро- и макроикономиката, управлението и планирането на основните икономически дейности. Разработването на магистърските тези следва да задълбочи подготовката и да способства за придобиването на умения за реализацията на студентите за работа в съответствие със съвременната икономическата теория и най-добрите практики за икономическа ефективност, конкурентност и ускорено икономическо развитие.

 

Обучение

 

 • Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година) и обхваща:
 • Базова подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Икономика и финанси – управленски, икономически, управленски, статистически и правни знания, необходими за успешното изпълнение на различни организационни, аналитични и управленски функции в разнородни организации.
 • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления

 

Обучението завършва с държавен изпит или защита на магистърска теза – по избор.

 

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно. Обучението протича в последователност І – ІІ семестър и завършва с държавен изпит / защита на магистърска теза през м. юли или в последователност ІІ – І семестър и завършва с държавен изпит / защита на магистърска теза през м. февруари.

 

Насочеността на програмата е преди всичка към подготовка на специалисти по икономика, които да притежават способностите и уменията да работят и да се налагат като водещи специалисти в условията на динамично променяща се икономическа и пазарна среда.

 

Професионални компетенции (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Обучението в програмата подготвя студентите в придобиването на знания и умения за:

 

 • Вземане на решения и контрол относно използване на инструменти, механизми и мерки за решаване на конкретни икономически проблеми;
 • Изследване влиянието на конюнктурни, структурни и случайни фактори върху икономическите процеси, конкурентноспособността на икономиката, индустриите и пазара;
 • Анализиране въздействието на факторите на външната и вътрешна икономическа, политическа, институционална и т.н. среда върху икономиката, участниците и пазара;
 • Разработка и внедряване на иновативни стратегии за ефективност и растеж;
 • Разработка и оценка на инвестиционни и бизнес проекти на национално, регионално, местно и фирмено ниво, в т.ч за усвояване на бюджетни и европейски фондове;
 • Изследване на структурите на пазарите и влиянието им върху участниците;

 

След завършването на програмата дипломантите трябва:

 

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават основните принципи и техники на икономическия анализ и да умеят да ги прилагат на макро- и микроикономическо равнище;
 • Да познават основните принципи и инструменти на стопанската политика, механизмите на тяхното въздействие и на тази основа да умеят да оценяват социално-икономическите последици;
 • Да познават теорията и практиката за анализ на условията на икономическата среда и предлагат адекватни на тях решения;
 • Да владеят правната регламентация на фирмената дейност, публичните финанси, международните икономически отношения и съобразяват икономическите решения с нея;
 • Да познават методите, подходите и инструментите за оценка и управлението на риска;
 • Да познават източниците на финансиране и технологията на разработването на инвестициони проекти;

 

В практико-приложен аспект:

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол;
 • Да правят проучване и анализ на макро- и микросредата, да обосновават и вземат ефективни решения;Да бъдат креативни и иновативни;
 • Да бъдат самоорганизирани и отговорни;
 • Да умеят да формират и работят в екип;
 • Да владеят съвременните информационни и комуникационни системи и технологии;
 • Да умеят да ползват разнообразни източници на информация, да я обработват, анализират, обобщават и представят.
 • Да са готови за самоусъвършенстване и учене през целия живот

 

Професионална реализация

 

Основни видове професионална дейност:

 • Ръководители в икономическите и административни отдели във всички публични и частни институции, както и в неправителствения сектор;
 • Анализатори в икономически, финансови, търговски, маркетингови и др. дирекции в министерствата, ведомствата, предприятията, общинската администрация, научно-изследователските звена;
 • Експерти при разработването на стратегии и бизнес проекти, тяхната оценка и осигуряване на източници на финансиране;
 • Консултанти в отделите по планиране и прогнозиране, организация и управление, оценка на риска, финансово посредничество и др. в публичните и бизнес организациите;
 • Преподаватели по икономическите дисциплини във висшите училища и структурите на професионалното образование и квалификация;
 • Предприемачи, формиращи и ръководещи собствен (и семеен) бизнес.