Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.2. История и археология, с шифър 05.03.04 "Нова и най-нова обща история" (Нова история), обявен в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 г.