Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по история (Дидактика на историята), обявен в ДВ, бр. 102 от 12.12.2014