Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – политическа етнология), обявен в ДВ, бр. 65 от 16. 08. 2019 г.

   

Кандидат: доц. д.н.к. Веселин Иванов Тепавичаров