Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология (Стара история и тракология), обявен в ДВ, бр. 45 от 30.05.2014 г.