Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология ( Средновековна история - Европейският Югоизток видян от Запада) обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.

   

Кандидат: доц. д-р Ивайла Любомирова Попова