Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология (История на късната античност: християнска просопография), ДВ, бр. 57/ 26.06.2020 г..

   

Кандидат: доц. д-р Румен Живков Бояджиев