Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология /Архивистика и документалистика- институции и документално наследство/, обявен в ДВ, бр. 24 /16.03.2018 г.