Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, с шифър 05.03.14 Етнология-Етнография (Етнология на града), обявен в ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г.