Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Европейска етнология), обявен в ДВ бр. 64, от 05.08.2014 г.