Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.2. История и археология (Нова история - История на Русия), обявен в ДВ, бр. 26/17.04.2015 г.