Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.2. История и археология (Нова и съвременна балканска история), обявен в ДВ, бр.13/17.02.2015 г.