Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология-История на българската етнология/, обявен в ДВ, бр.50 от 15.06.2018 г.