Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Стара история и тракология - Географски информационни системи (ГИС) в помощ на античната история), обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Юлия Милчева Цветкова