Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и съвременна балканска история – Стопанска история на Балканите), обявен в ДВ, бр. 52/ 2.07.2019 г.