Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите, 16-18 в.), обявен в ДВ, бр. 52/ 2.07.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова

 

Председател на научното жури: чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание ще се проведе на 18.10.2019 г. в 10.00 ч. в кабинет № 32 на ИФ.