Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История и археология (Нова българска история 1878 – 1944 г. – Въоръжена съпротива в България 1941 – 1944 г.), обявен в ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Владимир Георгиев Станев